رسانه چینی: ژاپن با پیروی از آمریکا، خود را «اوکراین آسیا» خواهد کرد


تهران-ایرنا- رسانه چینی در گزارشی نوشت: اگر ژاپن همچنان به عنوان مهره آمریکا در منطقه آسیا و اقیانوسیه عمل کند، باید مراقب باشد که قربانی ایالات متحده یا حتی ممکن است اوکراین شرق آسیا شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000200/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF