رتبه بندی معلمان در مرحله رسیدگی به اعتراضات قرار دارد/ از وعده خود عقب نیستیم

رتبه بندی معلمان در مرحله رسیدگی به اعتراضات قرار دارد و از وعده خود عقب نیستیم. –
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020411020907370496/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%2F