رتبه‌بندی معلمان با همت دولت سیزدهم در بوشهر اجرایی شد


بوشهر – ایرنا – استاندار بوشهر گفت: نظام رتبه‌بندی معلمان طرحی برزمین مانده از سال‌های گذشته است که پس از ۱۱ سال با همت و عزم جهادی دولت سیزدهم در استان بوشهر اجرایی شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85088356/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF