ربات پزشکی که روابط علمی ایران و اندونزی را بیش از پیش عمیق تر کرد


تهران – ایرنا – صادرات یک ربات جراحی از راه دور ایران به اندونزی، روابط علمی و پزشکی دو کشور را تحت تاثیر قرار داده است، روابطی که در سفر اخیر رییس جمهور به جاکارتا پررنگ تر و عمیق تر نیز شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85120091/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D8%B1