ربات‌های نرم جلبکی مناسب برای کاوش در محیط‌های دریایی


تهران- ایرنا- ربات‌های نرم تجزیه‌پذیر زیستی ساخته شده از جلبک دریایی قهوه‌ای امکان کاوش در محیط های شکننده را با حداقل تاثیر محیطی فراهم می‌سازند. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85163405/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%84%D8%A8%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C