راهکار پژوهشگران دانشگاه تهران برای ارتقای مهارت‌های اجتماعی کودکان مبتلا به آسیب شنوایی


تهران – ایرنا – پژوهشگران دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران راهکار تازه‌ای برای بهبود ارتباطات و مهارت‌های اجتماعی کودکانی مبتلا به آسیب شنوایی که عمل کاشت حلزون داشته‌اند، ارائه دادند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85114157/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C