رئیس سازمان بورس: تامین مالی حوزه نوآوری و فناوری حلقه مفقوده بازار سرمایه است


تهران- ایرنا- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تامین مالی در حوزه نوآوری و فناوری را بسیار با اهمیت و البته حلقه مفقوده در بازار سرمایه دانست و گفت: سازمان بورس با ایجاد بستر تامین مالی جمعی در بازار سرمایه به دنبال رفع این دغدغه است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85106817/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87