دومین جشنواره ملی ایده های بازار فناوری سلامت برگزار می شود


تهران-ایرنا- دومین جشنواره ملی ایده های بازار فناوری سلامت زیر نظر دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085311/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF