دولت سیزدهم نهضت سواد آموزی را از حاشیه به متن جامعه آورد


شیراز-ایرنا-معاون وزیر و رئیس سازمان سوادآموزی کشور با بیان اینکه کار آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در باسواد کردن افراد بی سواد اقدامی جهادگونه است، گفت:در سال های اخیر غفلت هایی در خصوص این نهاد انقلابی صورت گرفت اما در این دولت تلاش کردیم نهضت سوادآموزی از حاشیه به متن بیاید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85103034/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF