دفترچه راهنمای آزمون مشترک استخدامی دستگاه های اجرایی عصر امروز منتشر می شود


تهران- ایرنا- مدیر مرکز آزمون های جهاد دانشگاهی می گوید: دفترچه راهنمای ثبت نام دهمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور ساعت 21 امشب 31 فروردین ماه بر روی سایت این مرکز منتشر می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080301/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1