دستور رئیس به مخبر برای حل فوری موضوع پرداخت حقوق معلمان


تهران – ایرنا – در پی بروز برخی مشکلات در پرداخت حقوق معلمان در اسفندماه، رئیس جمهور به معاون اول خود دستور داد تا به سرعت با مسئولان ذی ربط برای بررسی علل این مشکل و رفع مشکل تشکیل جلسه دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062593/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86