در 27 مارس، آموزش و پرورش بار مالی جدید ارزشیابی معلمان را اعلام کرد


تهران – ایرنا – نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت آموزش و پرورش هفتم اسفند ماه بار مالی ناشی از طبقه بندی را اعلام کرد و گفت: این وزارتخانه بار مالی را 49 هزار میلیارد تومان اعلام کرد اما بررسی های کارشناسی ما نشان داد که وی گفته است این رقم در واقع 52000 میلیارد تومان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073114/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DB%B2%DB%B7-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85