در اعتراض به رتبه بندی معلمان اگر امتیاز کسی پایین آمد آن را نگه می داریم!

نگاه ما کسر امتیاز معلمان نیست و به همکارانم گفتم :در اعتراض به رتبه بندی معلمان اگر امتیاز کسی پایین آمد آن را نگه می داریم. – در اعتراض به رتبه بندی معلمان اگر امتیاز کسی پایین آمد آن را نگه می داریم! سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: نگاه ما کسر امتیاز معلمان نیست و به همکارانم …
منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020251139472240640/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86