دخالت رئیس جمهور برای تاخیر در پرداخت حقوق معلمان قابل تحسین است


تهران – ایرنا – نماینده مردم اراک گفت: تاخیر رئیس جمهور در پرداخت حقوق فرهنگیان قابل تحسین است و لازم است در خصوص افراد ناکارآمد تصمیمات به موقع اتخاذ شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073453/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA