دانش آموزان سال دوازدهم قبل از امتحانات نهایی باید کارت شناسایی عکس دار دریافت کنند


تهران- ایرنا- آموزش و پرورش شهر تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: شرکت کنندگان در امتحانات نهایی باید کارت شناسایی عکس دار (کارت شناسایی) و (کارت ملی دانش آموزان بزرگسال) به همراه داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074561/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87