دانشگاه ها از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس دعوت می کنند


تهران- ایرنا- دانشگاه های علمی کاربردی، فرهنگیان و پیام نور در بیانیه های جداگانه ضمن دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس، بر حمایت مردم فلسطین تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081641/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B3