دانشگاه فرهنگیان انتصاب دو مدیر ارشد آموزش و پرورش را رد کرد


تهران- ایرنا- دانشگاه فرهنگیان در خصوص انتشار اخبار کذب در خصوص انتصاب برخی از مسئولان ارشد وزارت آموزش و پرورش اطلاعیه ای صادر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072326/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7