دانشگاه فرهنگیان از دانشجویان حافظ قرآن کریم پذیرش می کند


تهران – ایرنا – وزیر آموزش و پرورش گفت: این وزارتخانه یک هزار و 403 دانش آموز حافظ و قرائت قرآن کریم را در دانشگاه فرهنگیان بدون آزمون جهیزیه می پذیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85448211/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AF