دانشگاه صنعتی شریف در رده بندی ASEAN Times 2024 8 پله صعود کرد


تهران- ایرنا- دانشگاه صنعتی شریف بر اساس آخرین رتبه بندی مجله آسیایی تایمز 2024 با هشت رتبه در رتبه 56 دانشگاه های آسیایی قرار گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85473483/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DB%B8-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4