دانشگاه آزاد اسلامی با توان صندوق پژوهش و فناوری به دنبال احیای رشته‌های مهندسی است


سمنان- ایرنا- رییس دانشگاه آزاد اسلامی کشور گفت: احیای رشته های مهندسی دانشگاهی با استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها و با توان صندوق پژوهش و فناوری این دانشگاه پیگیری می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85093677/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C