دانشگاهی عراقی: هیچ قدرتی نمی‌تواند بین ملت عراق و ایران تفرقه ایجاد کند


سبزوار- ایرنا- رییس جامعه الزهرای کربلا گفت: روابط عمیق کشورها و ملت‌های عراق و ایران بیانگر همبستگی و خویشاوندی آنهاست و هیچ قدرتی نمی‌تواند بین ۲ ملت و دولت تفرقه ایجاد کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85177273/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87