دانشمندان چینی در آمریکا احساس ناامنی می‌کنند


تهران- ایرنا- یک تیم از محققان و مهندسان در دانشگاه‌های پرینستون، هاروارد و ام‌آی‌تی با تحقیق و بررسی نظرات بیش از هزار محقق دانشگاهی چینی دریافتند که دانشمندان چینی شاغل در آمریکا دیگر در این کشور راحت نیستند و ۷۲ درصد احساس ناامنی می‌کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85160992/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF