دانشمندان راهی برای احیای سلول های ضد سرطان یافته اند


تهران – ایرنا – گروهی از محققان چینی نتایج تحقیقاتی را منتشر کردند که معتقدند راهبردها و مسیرهای جدیدی برای تقویت اولین خط دفاعی بدن در برابر سرطان و سایر بیماری ها باز می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079862/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF