دانشجوی ۱۵ ساله دانشگاه اصفهان از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود دفاع کرد


اصفهان – ایرنا – «حدیث نظری» دانشجوی ۱۵ ساله رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان موفق به دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با نمره عالی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85372971/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DB%B1%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF