حمایت رئیس علمی از توسعه فعالیت های جهاد دانشگاهی در اکوسیستم علم و فناوری


تهران- ایرنا- بانیان معاون علمی، فناوری و اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه جهاد دانشگاهی در عرصه های مختلف وارد شده و پروژه های زیادی را انجام داده است، از توسعه فعالیت های این نهاد برای حضور موثر در اکوسیستم علم و فناوری کشور حمایت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085841/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85