حل مساله بی‌حجابی، در اصلاح گرایش مردم است


تهران-ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هم‌اکنون بین جامعه محقق یعنی مدرن و جامعه مطلوب یعنی جامعه حکمی فاصله وجود دارد. ظهور بینش و گرایش مدرن در بی‌حجابی، مردگرایی زنان و زن‌گرایی مردان است بنابراین حل مساله بی‌حجابی، در اصلاح گرایش مردم است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85089480/%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA