حقوق معوقه معلمان قراردادی امروز واریز می شود


تهران – ایرنا – معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از تعویق حقوق معلمان قراردادی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073534/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF