حرکت نکردن در لبه علم و فناوری هم‌عرض نابودی است


تهران- ایرنا- استاد فیزیک دانشگاه تهران و عضو اندیشکده علم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، شناخت پیشران‌های اصلی و واقعی را قدم اول جهاد علمی دانست و گفت: در لبه علم و فناوری حرکت‌نکردن، در دنیای امروز هم عرض نابودی است.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85122008/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA