حدس و گمان علمی در مورد امکان رصد سیاره زمین توسط یک فضاپیمای بیگانه


تهران – ایرنا – آیا ممکن است یک فضاپیما در منظومه شمسی پرسه بزند و فضاپیمای کوچکی را برای بررسی سیارات این منظومه بفرستد؟ یک دانشمند دانشگاه هاروارد و یکی از مقامات پنتاگون می گویند این امکان وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065942/%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C