حداکثر سن ورود به دانشگاه فرهنگیان به ۲۲ سال کاهش یافت


تهران – ایرنا – دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از تغییر سن ورود به دانشگاه فرهنگیان و داشتن حداکثر سن ۲۲ سال تمام خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85181291/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA