جهان در مسیر افزایش سه درجه‌ای گرمایش زمین


تهران- ایرنا- نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد جهان در مسیر افزایش سه درجه‌ای گرم شدن زمین قرار گرفته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85091968/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86