جهاد دانشگاهی کردستان در مسیر توسعه علمی و پژوهشی


سنندج- ایرنا- جهاددانشگاهی کردستان در طول فعالیت ۱۷ ساله خود، در حوزه‌های مختلف علمی، پژوهشی و کارآفرینی اقدامات خوبی داشته است و اکنون با استفاده از نیروهای جوان و متخصص، در مسیر تعالی پیش می‌رود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85118856/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C