جشنواره دانشجویی "فیلسوف فرهنگ" نکوداشت حکیم ابونصر فارابی


تهران- ایرنا- چهارمین جشنواره سراسری، نکوداشت مفاخر ایران اسلامی “فیلسوف فرهنگ” نکوداشت حکیم ابونصر فارابی برگزاری می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85089314/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C