جزئیات فیش شهریه برای انتشار مدارک تحصیلی / 333 دانش پژوه ایرانی ارسال شد


تهران – ایرنا – آموزش عالی در دومین هفته از سال جدید خبرهای متفاوت و بعضا جنجالی را در رسانه ها ارائه کرد.پاسخ سازمان امور دانشجویان به نامه «احمد توکلی» عضو شورای فرصت مبنی بر افزایش قیمت ها. هزینه های آموزش رایگان، بیش از بقیه اخبار دیده شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079944/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DB%B3%DB%B3%DB%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C