جزئیات راه‌اندازی مراکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای دانشگاه آزاد اعلام شد

ازجمله اهداف تأسیس و راه اندازی مراکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای دانشگاه، می توان به ‌آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آتی و ارتقای توان کارآفرینی، افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، فراهم سازی زمینه یادگیری مادام العمر افراد جامعه جهت دستیابی به عدالت آموزشی در حوزه شغل و حرفه، بررسی و تدوین شاخص ها و استانداردهای سنجش مهارت، مهارت آموزان و سنجش صلاحیت حرفه ای آزمونگران و ناظران و سایر متقاضیان، ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی متناسب با نقش ها و کارکردهای شغلی و… اشاره کرد.

ارکان تصمیم گیری و اجرایی برای تحقّق سیاست ها و اهداف این آیین نامه عبارت است از شورای سیاستگذاری امور مراکز سنجش مهارت و صلاحیت های حرفه ای، کمیته های تخصصی، اداره کل راهبری مراکز سنجش مهارت و صلاحیت های حرفه ای و مرکز سنجش مهارت و صلاحیت های حرفه ای.

به گزارش ایسنا،  دکتر محمدمهدی طهرانچی در  این بخشنامه تأکید کرده است: این بخشنامه به منظور گسترش شایستگی حرفه ای، ارتقای جایگاه آموزش و تربیت فنی حرفه ای و مهارتی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی، آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد و ارتقای توان خوداشتغالی و کارآفرینی متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آتی و… ابلاغ شده است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402030603958/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، بخشنامه نحوه تأسیس و راه اندازی مراکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای دانشگاه که به تفصیل در اختیار واحدها و مراکز دانشگاهی قرار گرفته، شامل مواردی ازجمله تعاریف، وظایف ارکان تصمیم‌گیری و اجرایی، وظایف اداره کل راهبری مراکز سنجش مهارت و صلاحیت های حرفه ای، وظایف کمیته های تخصصی، وظایف مرکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای، ترکیب اعضای شورای سیاست‌گذاری و کمیته های تخصصی چهارگانه، ساختار تشکیلاتی، فرآیند تأسیس، راه اندازی، اعتبارسنجی و ارتقای مراکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بخشنامه «نحوه تأسیس و راه اندازی مراکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای دانشگاه» را به روسای استان ها و واحدهای ویژه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد.