جزئیات استخدام معلمان بدون سقف در شهرستان های استان تهران با آغاز تحرکات

جزئیات استخدام معلمان بدون سقف در شهرستان های استان تهران با آغاز تحرکات


مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران با تشریح اینکه سقفی برای استخدام معلم در شهرستان های استان نداریم، گفت: نیاز به حضور همکاران از سراسر کشور و در تمامی رشته های تخصصی در مدارس استان داریم. شهرستان های استان تهران ضمن اینکه با احتساب افزایش 20 درصدی امتیاز فرهنگیان متقاضی مهاجرت به شهرستان های تهران، سازماندهی بهتری در حوزه نیروی انسانی خواهیم داشت.

منبع: https://www.isna.ir/news/1403030704230/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D9%84