جذب ۲۱۰ سرباز مهندس در سازمان نوسازی مدارس


تهران – ایرنا – معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی مدارس گفت: سازمان نوسازی مدارس کشور از بین مهندسان نخبه مشمول، ۲۱۰ سرباز امریه جذب می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85132048/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B2%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3