جذب هفت هزار معلم جدید، خدمت دولت سیزدهم به آموزش و پرورش فارس


شیراز – ایرنا – جمعیت کل دانش‌آموزان فارس در هر سه مقطع تحصیلی ۹۴۰ هزار نفر است و یکی از مهمترین چالش‌ها برای آموزش و پرورشِ باکیفیت آنها کمبود معلم است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85167869/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3