جذب معلم صرفا ازطریق دانشگاه‌ تربیت معلم در دولت سیزدهم محقق شد


تهران- ایرنا- معاون سلامت و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش معلم را کلید و محور تحول در نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: دولت سیزدهم مفتخر است که در لایحه برنامه هفتم توسعه جذب معلم حق‌التدریسی را ممنوع کرد و معلم فقط از طریق دانشگاه تربیت معلم فرهنگیان و شهید رجایی جذب می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85301274/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82