جذب معلم در مدارس خصوصی برای دانش آموزان اوتیسم دارای کودکان استثنایی

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به اینکه انتصاب معلمان در مدارس استثنایی اوتیسم از بین دانش آموزان دوره استثنایی کودکان در دانشگاه فرهنگیان انجام می شود، گفت: – به نقل از پایگاه خبری، تحلیلی در حال انجام است. دانشجویان دوره ویژه کودک دانشگاه فرهنگیان گفتند: بخش دیگر نیز.
منبع خبر: اندیشه قرن
دسته بندی اخبار: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030222199248441344/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87