جامعه دانشگاهی از فرمانده نیروی دریایی ارتش تقدیر کرد


تهران- ایرنا- جامعه دانشگاهی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از امیردریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش برای ماموریت دور کره زمین تقدیر کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85365976/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF