تیکه عجیب دانش آموز به معلم در امتحان نهایی

یکی از دبیران آموزش و پرورش با ارسال پاسخنامه یکی از دانش آموزان از تیکه عجیب این دانش آموز به مصحح خبر داد. – دانش آموز به مصحح خبر داد. این دانش آموز در پاسخ به سوال 11 در مطالعات اجتماعی به جای اینکه پاسخ صحیح سوال را بنویسد توضیح متفاوتی آورده است. او با اشاره به اینکه …
منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020410088912842752/%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C