تکامل زبان اشاره با استفاده از مدل‌سازی رایانه‌ای


تهران – ایرنا – یک گروه بین‌المللی از کارشناسان زبان شناسی با استفاده از یک مدل رایانه‌ای منشاء متداول‌ترین زبان‌های اشاره (نشانه) امروزی را ردگیری کرده‌اند تا بتوانند آنها را با یکدیگر مقایسه کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85374888/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C