تولید نانو مکمل های دارویی و غذایی توسط 4 شرکت فن آور


تهران- ایرنا- چهار شرکت فناور از جمله تولیدکنندگان نانو مکمل های غذایی و دارویی هستند که بسیاری از آنها وارد بازار شده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065208/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1