تولید رده سلولی شناسنامه‌دار از گونه‌ در معرض خطر انقراض خرس سیاه بلوچی


تهران- ایرنا- سرپرست بانک سلول‌های انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران گفت: متخصصان این مرکز موفق به تولید رده سلولی شناسنامه دار از گونه در معرض خطر انقراض خرس سیاه بلوچی شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85368234/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%B1%D8%B3