توسعه هنرستان‌ها و تقویت رشته ریاضی فیزیک در خوزستان 


اهواز- ایرنا- مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان تاکید کرد: طبق قانون اساسی گرفتن هر گونه وجه در هنگام ثبت نام دانش آموزان به ویژه در مدارس دولتی ممنوع است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85146459/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86