تهیه غذا برای بیماران عصبی و روانی/ نیکوکارانی که وارد عرصه سلامت می شوند بسیار سخت است


تهران- ایرنا- استاد گروه روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس بیمارستان روزبه با اذعان به اینکه مرکز درمانی این بیمارستان به دلیل کمبود بودجه برای تامین غذای بیماران بستری در وضعیت وخیمی قرار دارد، از خیرین سلامت درخواست کمک کرد. صمیمانه از بیماران حمایت کنید


منبع: https://www.irna.ir/news/85058625/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87