تمدید زمان تکمیل فرم اطلاعات فردی و بارگذاری مدارک داوطلبان استخدامی آموزگاری و استثنایی 


تهران-ایرنا- ستاد جذب و استخدام وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه ای از تمدید زمان تکمیل فرم اطلاعات فردی و بارگذاری مدارک داوطلبان پذیرفته شده مرحله اول آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی و استثنایی تا پایان روز یکشنبه چهارم تیر، خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85150174/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C