تمدید حکم ریاست پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی


تهران- ایرنا- محمد حسین ایمانی خوشخو با حکم رییس جهاد دانشگاهی در سمت خود به عنوان رییس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی ابقا شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85118250/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C

Cod : warzone 2 نحوه استفاده از رمزهای گنج دریایی در جزیره آشیکا.