تمامی مؤسسات دانشی دارای مقررات/توافق نامه هایی هستند که اجرا شده اند


تهران – ایرنا – معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه سال گذشته آیین نامه های خوبی در حوزه دانش بنیان ها برای همه دستگاه های اجرایی تدوین شد، گفت: همه دستگاه ها دارای آیین نامه های مرتبط هستند و از این رو امسال تعهدات، آیین نامه ها و توافقات انجام شده را اجرایی خواهند کرد. سال گذشته اجرا می کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077135/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7